."הדוהיב עדונה" לעב ,אדנל לאקזחי 'ר לש יממע רויצ
גארפמ ל"רהמהו הבודאפ ם"רהמה לש םיינוימד תואנקויד ריקה לע
(םילשורי ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,ןורדבש ףסוא)