,ןודנולמ קלאפ לאומש 'ר לש ונקויד
תודיסחה תעונת דסיימ ,"בוט םש לעב" לארשי 'רל הסחויש