,"ךורע ןחלוש" לש רעשה דומע
םימכח השיש לש תויומד וילעו (1722) ב"פת הבוטנמ