"אינתה" לעב ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לש סחוימה ונקויד