רדאב 'ג לש ורפס ךותמ ,בוט םש לעב לארשי 'ר לש (!םלוצמ) יביטקיפ ןקויד