,םילשורי לש הבר ,טנלס לאומש 'ר לש ונקויד
שטירזעממ "דיגמ"ה לש ונקוידכ םינוש םירפסב עיפוהש