םהיתואנקוידב םימלוגמה .קרב ינבב רדסה לילב םיבוסמ ויהש םיאנתה ןקויד
צ"רת ,טשפדובב הספדנש חספ לש הדגה ךותמ ."רפוס םתח"ה תחפשמ ינב לש