,ןידארמ ןהכה ריאמ לארשי 'ר לש יפארגורקימ ןקויד
."םייח ץפח" ,ורפס תויתואמ בכרומה