,רוטקפס ןנחלא קחצי 'ר לש יפארגורקימ ןקויד
.ט"יה האמב אטיל ימכח ילודגמ ,אטיל ד"בא