,קי'צייבולוס בד ףסוי ברה לש יפארגורקימ ןקויד
אריפש השמ ידי השעמ ,"הנומאה שיא" ורפס תויתואמ בכרומ