,הירגנוה ינברמ ,טקידנב סוקרמ ברה ןקויד
(טשפדוב ,ידוהיה ןואיזומה) ןלצרופמ תחלצ לע