(םדרטסמא ,הנאילטנזורה תיירפס) קחשמ יפלק יבג לע ורייוצש ח"יה האמב דנלוה ינבר תואנקויד