ה"נשתה תנשב םילשוריב הספדנש ברעמו חרזממ םינבר לש תיתצובק הנומת
"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" :תרתוכה תחת םיידרח םיגוחב תצפומו