ורפס שארב ספדנש וגידמלד המלש ףסוי 'ר לש ונקויד
(1628) ח"פש ,םדרטסמא ,"םליא"