ורפס שארב ספדנש לארשי ןב השנמ לש "ידוהי"ה ונקויד
(1652) ב"ית ,םדרטסמא ,"םייח תמשנ"