הליהקה בר ,וטינ דוד 'ר לש ונקויד טירחת
(1705) ה"סת ןודנול ,ןודנולב תיזגוטרופה