(1707) ז"סת ,היצנו ,"היבוט השעמ"ב היבוט 'ר לש רויא