םידרפסה תדע לש הבר ,אריטרומ יולה לואש 'רל סחוימה ןקויד
(1645) ה"ת ,םדרטסמא ,הזוניפש ךורב לש וברו ןודנולב