בצוה ינולס בלסידל לש ולספ - "גארפמ ל"רהמה" - אוויל הדוהי יבר
.ולעופלו ותוישיאל הכרעה תואכ ,1917 תנשב גארפב היריעה תיב רכיכב