,הלואגה לעו לארשי םע תלעמ לע רוביח - "לארשי חצנ" רפסה רעש
.(1599) ט"נש ,גארפ .(גארפמ ל"רהמה) לאלצב ר"ב אוויל הדוהי 'ר תאמ