.14 -ה האמב הנבנש ,גארפב "לושיונטלא" תסנכה תיב
.ברחנש שדקמה תיבמ ןבא םמיע ואיבהש םילשורימ םיטילפ ידי לע 1 -ה האמב דוסיה חנוה הדגאה יפל
.חישמה אובב םילשוריל רזחותש "יאנת לע" תסנכה תיב דוסיב הנמטוה ןבאה
.תסנכה תיב םש ןאכמ