ןועשה םע תידוהיה היריעה תיב וירוחאמ ."לושיונטלא" תסנכה תיב
.ךופה ןוויכב ויגוחמ תעונתו תורפס םוקמב תוירבע תויתוא וילעו