1 'סמ הנומת

.1260 ,דרפס ,סוגרוב ,סוגרוב לש ך"נתה ,חיטש ףד
.יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,םילשורי