2 'סמ הנומת

,ןוטלימה לש רודיסב הדגהה ךותמ ,"ךללהי"ו ,"ודוה" החיתפה תולימ
.תיסורפה תיתכלממה הירפסה ,ןילרב ,הרשע-שולשה האמה ,דרפס