3 'סמ הנומת

,בהזה תדגה ,רבד ,בורע ,םיניכ ,עדרפצ :םירצמ תוכמ
.תיטירבה הירפסה ןודנול .1320-1330 ,דרפס ,הינולטק