4 'סמ הנומת

רוזחמ ,רופיכ םויב החנמ תליפתל רויא .(הדגאה ןמ) רוכב םהרבא
.הרשע-עבראה האמה 'א עבר ,ןוילעה ןיהרה רוזא ,הינמרג ,גיצפייל
.סכרמ לרק םש-לע הטיסרבינואה תיירפס ,גיצפייל