5 'סמ הנומת

,דרפס ,הנולצרב תדגה ,"וז הצמ"
.תיטירבה הירפסה ,ןודנול .הרשע-עבראה האמה