6 'סמ הנומת

,"ךתמח ךופש"ל רויא ,חישמה וא ,חישמה רשבמ והילא
,ןוכיתה ןיהרה רוזא ,הינמרג , תיזנכשאה גרובמה תפוסאבש הדגהה ךותמ
.תיאטיסרבינואהו תיתכלממה הירפסה ,גרובמה .הרשע-שמחה האמה 'ב עבר