א1 הנומת

חספל םילכ תכרעמ ,טרפלוו הדוהי גיודול
1930 ,טרופקנרפ