ב1 הנומת

,18-19 'מ ןילופ ,רדסל תכרעמ
קרוי-וינב ידוהיה ןואיזומה ףסוא