2 הנומת

מ"ס 5 x 10 x 10 ףסכ ,1992 לארשי הלדבהל תכרעמ ,לגס גילז