3 הנומת

,The Seperation ,הלדבהל תכרעמ ,רנרק הלאינד
מ"ס 48 x 27.6 x 15.6 ףסכו תשוחנ ,קילירקא .1987 ,ב"הרא