4 הנומת

.1983 ,ב"הרא ,הזוזמ ,ןיצקל ילנטס
מ"ס 37.2 x 24.3 x 11.4 םילוביש םע קוצי קילירקא