5 הנומת

.1986 ,ב"הרא ,2 'סמ הכונח תרונמ ,רייש רטיפ
מ"ס 44.4 x 57.6 x 33.6 םורכו םוינימולא ,העובצ הדלפ