6 הנומת

80 -ה תונש עצמא ,ב"הרא ,הקימרק ,הכונח תרונמ ,סקילפ וס