7 הנומת

מ"ס 20 x 60 ,תיכוכזו לזרב 1989 ,לארשי היכונח ,ץיבולורס-קחצי ירש