8 הנומת

,ב"הרא ,הכונח תרונמ ,קינפיל טרבור
עובצו ףורש רמיח ,80 -ה תונש לש הנושארה תיצחמה