9 הנומת

,גורתאל הספוק ,ןייטשנורב ינבו ןהד לארשי
מ"ס 30 x 17 x 12 זילפ .1991 ,לארשי