קרוי-וינב ידוהיה ןואיזומב 1850 תנשמ רויצמ עטק ,הילטיא ונרווילב תסנכ-תיב