,שדקמה םוקמו םילשורי לש בהז תמקר םע ישמ תכורפ
17 -ה האמה היצנו