,םיעוקיר םע ףסכמ יושע םינומיר םע הרות רפסל קית
1680 זירפ