17 -ה האמה בוקרק ,םיידוהי םילמסו ץע יחותיפ םע שדוק ןורא תותלד