,ןרהטב תסנכה תיב לש רצחה זכרמב הביתה
הביבסמ םיבשוי םיללפתמה