1 'סמ הנומת

לש די-בתכ .םיליבש רשע-םינשל ףוס םי תעיקב
Cosmas Indicopleustes תאמ "תירצונה היפרגופוטה"
.(14 ףד ,1186 די-בתכ ,יניסב הנירטק הטנס רזנמ) 11 -ה האמה