10 'סמ הנומת

14 -ה האמה ,הילגנא ,Lisle לש םיליהת ,הלותבה תרתכה
.(134v ףד ,83 Arundel די-בתכ ,תיטירבה הירפסה ,ןודנול)