2 'סמ הנומת

ךרעל 1200 ,הנולפמפ ,הנולפמפ ך"נת .םיליבש רשע-םינשל ףוס םי תעיקב
.(57v ףד 1, 2, lat. 40 ,15 די-בתכ Wallerstein ךיסנה ףסוא ,גרוברה)