3 'סמ הנומת

.244-5 סופוריא הרודב תסנכה-תיב .םיליבש רשע-םינשב ףוס םי רבעמ