4 'סמ הנומת

.244-5 ,סופוריא הרודב תסנכה-תיב .השמ תאיצמ