5 'סמ הנומת

.(31v ףד ,lat 3550 ,ןקיתווה תיירפס ,אמור) 1362 ,ילופנ ,ויזינלפ ך"נת .השמ תאיצמ