6 'סמ הנומת

.(26 ףד ,Gr. 746 ,ןקיתווה תיירפס) 12 -ה האמה ,יטנזיב קוטטקוא .למג לע בכור שחנה :יותיפה